III Zjazd Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego

2017

21-23 września 2017

Poznań

KULTURY W RUCHU. MIGRACJE, TRANSFERY, EPISTEMOLOGIE

III Zjazd PTK odbył się w dniach 21-23 września 2017 w Poznaniu.

Przedmiotem obrad Zjazdu był status nauk o kulturze w kontekście zjawisk współczesnego nomadyzmu i mobilności kulturowej. Nauki o kulturze znajdują się w podwójnie paradoksalnym położeniu. Zarówno obszar pola przedmiotowego badań kulturowych, jak i granice poszczególnych kultur stanowią przestrzenie w równym stopniu zdestabilizowane, formujące się na nowo, nieokrzepłe, ruchliwe. W ostatnim czasie wygnanie, migracja, diaspora, uchodźstwo straciły charakter zmetaforyzowanych kategorii rodem ze słownika progresywnej teorii. Stały się na powrót określeniami bliskimi doświadczeniu kulturowemu, wyrażającemu się w języku potocznym, który przywołują. W formie surowej i nieprzepracowanej teoretycznie wracają – dogłębnie, jak się wydawało, przedyskutowane problemy granic etnosów, lęku przed obcym, reguł inkluzji/ekskluzji wspólnotowej, wyobrażeń krzywdy, dominacji, szoku kulturowego, a także technologicznej, ekonomicznej, kulturowej dyfuzji i/lub „strukturalnej przemocy”.

Myślenie kultur w ruchu – szlaków migracji, miejsc kontaktu, transferów kompetencji, technik i pojęć, wymaga zasadniczych przewartościowań w procesie wytwarzania i upowszechniania wiedzy kulturoznawczej, ale jest też szansą na ponowne przedefiniowanie jej własnych tradycji i pojęć. 

Refleksja dotyczyła następujących zagadnień:

  • Kulturowe a/i kulturoznawcze sposoby definiowania terytorium, władzy i praw
  • Kultury w ruchu a ruchy kulturowe
  • Kulturowe wymiary uchodźstwa – obrazy medialne, dyskursy publiczne i stanowiska badawcze
  • Ruchy nacjonalistyczne a re-tradycjonalizacja narodu jako wspólnoty wyobrażonej

  • Refleksja teoretyczno-kulturowa w sytuacji wyzwań migracyjnych, ekonomicznych i globalnych problemów ekologicznych
  • Migracje pojęć, wyobrażeń, zasobów i ludzi
  • Wpływ mediów na wspólnoty i tożsamości kulturowe
  • De-nacjonalizacja teorii i de-terytorializacja sztuki
  • Mechanizmy przekładu kulturowego, zmiany paradygmatycznej, instytucjonalnych rekonfiguracji praktyki i teorii.

Rada Programowa:

prof. dr hab. Ewa Kosowska – prezes PTK
prof. UwB dr hab. Alicja Kisielewska
dr hab. Iwona Kurz
prof. UJ dr hab. Tomasz Majewski
prof. UJ dr hab. Małgorzata Radkiewicz
prof. dr hab. Ewa Rewers
prof. UAM dr hab. Jacek Sójka
dr hab. Dorota Wolska
prof. dr hab. Anna Zeidler-Janiszewska

Komitet Organizacyjny Zjazdu:

sekretarz: dr hab. Joanna Ostrowska
dr Małgorzata Jankowska
dr Rafał Koschany
dr hab. prof. UAM Marianna Michałowska
dr Agata Skórzyńska
dr Tomasz Żaglewski
dr Jacek Zydorowicz