Statut

Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego

Wersja jednolita przyjęta 11.12.2021

Działamy od 2002 roku

Rozdział I. Postanowienia ogólne.

§ 1.

Towarzystwo nosi nazwę Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze (w skrócie: PTK), zwane w dalszym ciągu statutu „Towarzystwem”.

§ 2.

W kontaktach międzynarodowych Towarzystwo posługuje się nazwami: Polish Association of Cultural Studies; Société Polonaise de Recherches Culturelle; Polnische Gesellschaft für Kulturwissenschaften.

§ 3.

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4.

Siedzibą Zarządu Głównego jest Wrocław.

§ 5.

Towarzystwo jest zawiązane na czas nieograniczony. Jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 r. Nr 20 poz. 104) oraz niniejszego statutu.

§ 6.

Towarzystwo może powoływać oddziały podlegające legalizacji przez właściwy organ rejestrowy, na zasadach określonych w dalszych postanowieniach statutu.

§  7.

Towarzystwo może być członkiem zagranicznych i międzynarodowych stowarzyszeń o podobnym profilu działania.

§  8.

Towarzystwo ma prawo używania pieczęci i odznak organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Rozdział II. Cele i formy działania.

§  9.

Celem Towarzystwa jest prowadzenie i wspieranie badań nad kulturą, upowszechnianie uzyskanych wyników, a także promocja kultury polskiej i wiedzy o niej oraz prowadzenie działań w zakresie edukacji kulturalnej.

§  10.

Towarzystwo realizuje swe cele przez:

 1. Inicjowanie i realizacja przedsięwzięć zmierzających do profesjonalnego doskonalenia członków Towarzystwa.
 2. Projektowanie, wspieranie o prowadzenie badań naukowych.
 3. Organizowanie zebrań, sesji naukowych, odczytów o tematyce objętej zakresem działania Towarzystwa.
 4. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie nauk o kulturze i pokrewnych.
 5. Tworzenie i prowadzenie księgozbiorów, archiwów i baz danych oraz zbieranie wszelkich materiałów i informacji z zakresu szeroko rozumianej kultury.
 6. Upowszechnianie i popularyzowanie wiedzy o kulturze.
 7. Wypowiadanie się w przedmiocie stanu, potrzeb i perspektyw rozwojowych kultury i życia kulturalnego. Opracowywanie ekspertyz i opinii oraz podejmowanie zadań w zakresie doradztwa.
 8. Inicjowanie i utrzymywanie kontaktów oraz współpracy z innymi stowarzyszeniami, instytucjami naukowymi i organizacjami w kraju i za granicą o zbliżonym profilu działalności.

Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§  11.

Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.

§  12.

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. honorowych,
 3. wspierających

§  13.

  1. Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski, który ukończył 18 lat, pragnący czynnie realizować cele Towarzystwa i mogący wykazać się działalnością naukową lub popularyzatorską w zakresie nauk o kulturze.
  2. Członka zwyczajnego przyjmuje Zarząd Oddziału lub Zarząd Główny większością co najmniej 2/3 głosów na podstawie deklaracji członkowskiej zaopiniowanej przez dwóch członków wprowadzających. W przypadku przyjęcia nowego członka przez Zarząd Oddziału przyjęcie to zatwierdza Zarząd Główny. W przypadku odmownej decyzji Zarządu Oddziału kandydatowi przysługuje prawo odwołania się do Zarządu Głównego w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wynikach głosowania. Uchwały Zarządu Głównego w sprawie przyjęcia członków zwyczajnych są ostateczne.

  2.1 Decyzja Zarządu Głównego uprawomocnia się w momencie wniesienia przez nowoprzyjętego członka składki członkowskiej.

  1. Nowo przyjęty członek opłaca składki za rok, w którym został przyjęty.

  §  14.

   1. Osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju nauk o kulturze lub dla działalności Towarzystwa może być nadana godność członka honorowego Towarzystwa przez Walne Zgromadzenie Delegatów na wniosek Zarządu Głównego.
   2. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych; są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

   §  15.

    1. Członkiem wspierającym Towarzystwa może być osoba fizyczna lub prawna, wspierająca działalność Towarzystwa darowizną szczególnie cenną, poważnie zwiększającą majątek lub zbiory Towarzystwa.
    2. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd Główny Towarzystwa z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Oddziału lub grupy delegatów na walny zjazd.
    3. Członkom wspierającym przysługuje prawo:
    4. udziału w Walnych Zgromadzeniach Delegatów i zebraniach naukowych Towarzystwa, na własny koszt;
    5. zgłaszania wniosków do planów działalności Towarzystwa;
    6. otrzymywania wydawnictw Towarzystwa na prawach członkowskich;
    7. udziału we wszystkich formach działalności Towarzystwa, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

    §  16.

     1. Członkami Towarzystwa mogą być również cudzoziemcy, zasłużeni w dziedzinie stanowiącej obszar zainteresowań Towarzystwa.
     2. Członkom cudzoziemcom przysługują wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.
     3. Członków cudzoziemców przyjmuje Walne Zgromadzenie Towarzystwa na zasadach analogicznych jak członków honorowych.
     4. Członkowie cudzoziemcy są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

     §  17.

      Członek zwyczajny ma prawo:

      1. Wybierać i być wybranym do władz Towarzystwa.
      2. Uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniach, wszystkich zebraniach ogólnych, sesjach, zjazdach naukowych i innych imprezach organizowanych przez Towarzystwo na zasadach ustalonych przez władze Towarzystwa.
      3. Korzystać z pomocy Towarzystwa w realizacji przedsięwzięć zgodnych z postanowieniami statutu, wykorzystywać zbiory i wszelkie urządzenia Towarzystwa.
      4. Otrzymywać na zasadach ustalonych przez Zarząd Główny wszelkiego rodzaju wydawnictwa Towarzystwa.
      5. Zgłaszać wnioski, uwagi i postulaty pod adresem wszystkich władz Towarzystwa.

      §  18.

       Członek zwyczajny jest zobowiązany:

       1. Przestrzegać postanowień statutu oraz wszelkich uchwał podjętych przez władze Towarzystwa.
       2. Brać czynny udział w pracach Towarzystwa i przyczynić się do realizacji jego celów statutowych.
       3. Regularnie opłacać składkę członkowską.

       §  19.

       1. Przynależność do Towarzystwa ustaje w przypadku:
       2. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu bezpośrednio lub za pośrednictwem właściwego Zarządu Oddziału;
       3. nieopłacania składki członkowskiej za okres dwóch lat;
       4. pozbawienia prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego praw publicznych;
       5. wykluczenia z Towarzystwa przez Zarząd Główny;
       6. śmierci członka Towarzystwa.
       7. Skreślenie z listy członków z powodu nieopłacania składek członkowskich następuje automatycznie po upływie dwóch miesięcy od wysłania wezwania do uregulowania zaległych składek. Osoby skreślone z listy członków towarzystwa z powodów wymienionych w ust. l pkt a) i b) mogą być ponownie przyjęte do Towarzystwa na ogólnych zasadach określonych w statucie.

       §  20.

       1. Zarząd Główny może z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Oddziału wykluczyć członka z Towarzystwa, jeżeli: działał ona na jego szkodę, nie przestrzegał postanowień statutu lub uchwał władz Towarzystwa.
       2. Uchwała o wykluczeniu z Towarzystwa może być podjęta tylko na takim posiedzeniu Zarządu Głównego, w którym uczestniczy co najmniej 2/3 członków Zarządu, a za jej podjęciem wypowie się w głosowaniu tajnym co najmniej 3/4 obecnych na posiedzeniu. Od decyzji Zarządu Głównego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia.
       3. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie wykluczenia z Towarzystwa są ostateczne.

        

       Rozdział IV. Struktura organizacyjna Towarzystwa.

       §  21.

       1. Członkowie Towarzystwa zorganizowani są w oddziałach terenowych.
       2. Oddziały Towarzystwa powoływane są przez Zarząd Główny w tych miejscowościach, w których przynależność do Towarzystwa deklaruje co najmniej 10 kandydatów na członków.
       3. Oddziały podlegają Zarządowi Głównemu.

       §  22.

       Dla prowadzenia działalności merytorycznej Towarzystwa – zgodnie z kierunkiem zainteresowań naukowych będą też w związku z doraźną potrzebą opracowania jakiegoś konkretnego problemu naukowego lub organizacyjnego powołuje się przy Zarządzie Głównym lub oddziałach sekcje problemowe. Sekcje te mają charakter stały lub czasowy.

        

       Rozdział V. Władze naczelne Towarzystwa.

       §  23.

       1. Władzami naczelnymi Towarzystwa są:
       2. Walne Zgromadzenie Delegatów
       3. Zarząd Główny
       4. Główna Komisja Rewizyjna
       5. Sąd Koleżeński.
       6. Kadencja naczelnych władz Towarzystwa trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględna większością głosów.
       7. Władze Towarzystwa mają prawo w czasie kadencji dokooptować nowych członków na miejsca ustępujących, w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu pochodzącego z wyboru. Tryb uzupełniania składu władz określa § 35.

        

       1. Walne Zgromadzenie Delegatów

       §  24.

        1. W walnym Zgromadzeniu Delegatów udział biorą:

       – z głosem decydującym:

       1. delegaci wybrani na walnych zgromadzeniach członków oddziałów według zasad każdorazowo ustalonych przez Zarząd Główny, jednak nie mniej niż jeden delegat z każdego Oddziału,
       2. członkowie ustępujących władz Towarzystwa i prezesi zarządów oddziałów.

       – z głosem doradczym:

       1. członkowie honorowi Towarzystwa
       2. zaproszeni goście.
        1. Obradom Walnego Zgromadzenia Delegatów mają prawo przysłuchiwać się członkowie nie wymienieni w ust. l, którzy przybyli na własny koszt.

       §  25.

       1. Walne Zgromadzenie Delegatów jest najwyższą władzą Towarzystwa.
       2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

       §  26.

       1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwołuje Zarząd Główny:
        1. z własnej inicjatywy,
        2. na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej,
        3. na wniosek przynajmniej połowy oddziałów Towarzystwa.
       2. Zarząd Główny zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów w ciągu 8 tygodni od daty podjęcia uchwały, otrzymania wniosku lub żądania.
       3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

       §  27.

       1. Zarząd Główny zawiadamia o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów za pośrednictwem zarządów oddziałów przynajmniej na 30 dni przed ustalonym terminem Walnego Zgromadzenia.
       2. Walne Zgromadzenie Delegatów mogą odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
       3. O formie Walnego Zgromadzenia Delegatów informuje się w treści zawiadomienia o tym zebraniu.
       4. Głosowanie poza posiedzeniami Walnego Zgromadzenia Delegatów może odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

       §  28.

       Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów należy:

       1. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
       2. Udzielanie na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.
       3. Wybór Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
       4. Uchwalenie planów pracy Towarzystwa na najbliższą kadencję.
       5. Ustalanie wysokości składki członkowskiej.
       6. Rozpatrywanie wniosków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz zarządów oddziałów, jeżeli te ostatnie zgłoszą wnioski najpóźniej na 10 dni przed Walnym Zgromadzeniem.
       7. Przyznawanie tytułu członka honorowego oraz przyjmowanie członków cudzoziemców.
       8. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Głównego.
       9. Uchwalanie zmian statutu Towarzystwa.
       10. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu i likwidacji Towarzystwa.

        §  29.

        Walne Zgromadzenie Delegatów wybiera przewodniczącego i sekretarza Zgromadzenia, którymi nie mogą być członkowie ustępujących władz.

        §  30.

        1. Walne Zgromadzenie Delegatów może podejmować uchwały, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa uprawnionych osób z głosem decydującym.
        2. W razie braku wymaganego quorum Walne Zgromadzenie Delegatów jest prawomocne w drugim terminie, bez względu na liczbę obecnych.

        §  31.

        1. Głosowanie podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów jest jawne, chyba że co najmniej pięciu uczestników uprawnionych do głosowania zażąda głosowania tajnego.
        2. Wybory członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, jak również nadawanie godności członka honorowego, odbywają się w głosowaniu tajnym. Przewodniczący zarządza tajność głosowania, o ile chodzi o inne sprawy personalne lub zgłoszony wniosek w trybie ust. l.

        §  32.

        Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów podejmowane są zwykłą większością głosów, z wyjątkiem przypadków, w których statut stanowi inaczej. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego.

         

        1. Zarząd Główny

        §  33.

        Zarząd Główny składa się z 11-15 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Delegatów na przeciąg czterech lat.

        §  34.

        Zarząd Główny wybiera spośród swoich członków obecnych na zebraniu Radą Programową, Prezydium Zarządu, prezesa, 2 wiceprezesów, sekretarza generalnego, skarbnika oraz ich zastępców. Wybór na członka Prezydium Zarządu nie stoi na przeszkodzie w powierzeniu mu społecznej funkcji redaktora lub kierownika określonej dziedziny działalności.

        §  35.

        Gdy między Walnymi Zgromadzeniami delegatów zwolnione zostanie miejsce członka Zarządu Głównego każdorazowo obejmuje je kolejny zastępca członka ZG, który uzyskać w wyborach największą liczbą głosów, a w jego miejsce Zarząd Główny dokooptuje nowego zastępcę członka ZG spośród aktywnych członków Towarzystwa.

        §  36.

        1. Zebrania plenarne Zarządu Głównego odbywają się przynajmniej raz na pół roku. O terminie, miejscu i porządku dziennym zebrania zawiadamia członków Zarządu prezes lub jeden z wiceprezesów albo z ich upoważnienia sekretarz generalny lub jego zastępca.
        2. Ponadto na wniosek przynajmniej trzech członków Zarządu lub przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej, Prezes lub zastępujący go wiceprezes powinien zwołać posiedzenie Zarządu Głównego w terminie nie dłuższym niż 30 dni.
        3. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów w obecności prezesa lub wiceprezesa i przy udziale co najmniej połowy członków. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
        4. Głosowanie na posiedzeniach Zarządu Głównego, z wyjątkiem spraw personalnych, jest jawne.
        5. Do posiedzeń Zarządu Głównego stosują się odpowiednio zapisy § 27, ust. 2, 3, 4.

        §  37.

        Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

        1. Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz.
        2. Kierowanie całokształtem działalności Towarzystwa zgodnie ze statutem i uchwałami Walnego Zgromadzenia Delegatów.
        3. Gospodarowanie majątkiem Towarzystwa w ramach uchwalonego budżetu, rozporządzanie jego mieniem ruchomym, przyjmowanie darowizn, subwencji i zapisów na rzecz Towarzystwa, przyznawanie ulg w opłacaniu składek członkowskich w wypadkach zasługujących na uwzględnienie.
        4. Składanie Walnemu Zgromadzeniu Delegatów sprawozdań z wykonania planów pracy i budżetu oraz dotyczących zmian stanu posiadania i majątku Towarzystwa.
        5. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów.
        6. Przygotowanie projektów: planu działalności, perspektywicznych i rocznych planów wydawniczych, preliminarza budżetowego; przedstawianie i publikowanie sprawozdań z całokształtu działalności Towarzystwa, realizacji budżetu itp.
        7. Przygotowanie materiałów na obrady Walnego Zgromadzenia Delegatów i ważnie złożonych wniosków.
        8. Przedstawianie wniosków o nadanie godności członka honorowego i przyjęcie członków zwyczajnych zagranicznych, przyjmowanie członków wspierających oraz przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków.
        9. Powoływanie, łączenie, rozwiązywanie Oddziałów Towarzystwa, nadzorowanie ich działalności, rozstrzyganie skarg i zażaleń przeciw uchwałom Oddziałów i Walnych Zgromadzeń Oddziałów.
        10. Powoływanie sekcji, komisji organizacyjnych, zespołów opiniodawczych i placówek specjalistycznych do kierowania określonymi dziedzinami działalności Towarzystwa i mianowanie ich przewodniczących i kierowników.
        11. Ustalanie wysokości honorariów autorskich i innych w ramach obowiązujących przepisów i profilu wydawnictw Towarzystwa, dotowanie uzasadnionych programów badawczych ogłaszanie i rozstrzyganie konkursów związanych z dziedziną objętą zainteresowaniem Towarzystwa oraz przyznawanie nagród, dyplomów, odznak i dowodów uznania osobom szczególnie zasłużonym dla Towarzystwa i rozwoju wiedzy o kulturze.
        12. Przyjmowanie, zwalnianie i nagradzanie płatnych pracowników administracyjnych Towarzystwa z określeniem zakresu ich obowiązków i wynagrodzeń.
        13. Upoważnienie Prezydium Zarządu Głównego do podejmowania niektórych czynności spośród wyżej wymienionych w przypadkach nie cierpiących zwłoki, z przedstawieniem ich do zatwierdzającej wiadomości na najbliższym posiedzeniu ZG.
        14. Podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach nie zastrzeżonych dla innych władz Towarzystwa.

         §  38.

         Organem wykonawczym Zarządu Głównego jest jego Prezydium, załatwiające wszelkie sprawy z upoważnienia Zarządu Głównego, według ustalonych kompetencji. Szczegółowy zakres czynności członków Prezydium reguluje oddzielny regulamin, zatwierdzony na plenarnym posiedzeniu Zarządu Głównego.

         §  39.

         Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Towarzystwa we wszystkich sprawach, w których nastąpi lub może nastąpić zmiana majątku Towarzystwa, wymagane jest współdziałanie prezesa lub jednego z wiceprezesów i skarbnika lub jego zastępcy, a w pozostałych sprawach – współdziałanie prezesa lub jednego z wiceprezesów i sekretarza generalnego lub jego zastępcy.

          

         1. Główna Komisja Rewizyjna.

         §  40.

         1. Główna Komisja rewizyjna składa się z 3 członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie członków na okres 4 lat.
         2. Główna Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
         3. Przewodniczący Głównej Komisji rewizyjnej ma prawo brania udziału w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.
         4. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Głównego.

         §  41.

         Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

         1. Badanie, co najmniej raz w roku całokształtu działalności Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.
         2. Występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z kontroli.
         3. Sprawowanie nadzoru nad działalnością oddziałów i komisji rewizyjnych w oddziałach.
         4. Składanie na Walnym Zgromadzeniu Delegatów sprawozdań i wniosków opartych na wynikach kontroli.
         5. W czasie czynności kontrolnych GKR winien uczestniczył przynajmniej jeden z członków Prezydium Zarządu Głównego.
         6. Do posiedzeń Głównej Komisji Rewizyjnej stosują się odpowiednio zapisy § 27, ust. 2, 3, 4.

         §  42.

         1. W wypadku zaistnienia wątpliwości Główna Komisja rewizyjna ma prawo żądać powołania biegłego księgowego.
         2. Wynika badań Główna Komisja Rewizyjna ujmuje w formą protokółów, w których zamieszcza spostrzeżenia i wnioski pokontrolne. Protokoły te powinny zostać podane do wiadomości Zarządu Głównego.

          

         1. Sąd Koleżeński.

         §  43.

         1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków i wybranych przez Walne Zgromadzenie Delegatów na okres 4 lat.
         2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają każdorazowo spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.
         3. Zadaniem Sądu Koleżeńskiego jest rozstrzyganie sporów wynikłych między członkami Towarzystwa z tytułu ich przynależności do Towarzystwa.
         4. Orzeczenia Sądu koleżeńskiego podejmowane są zwykłą większością głosów.
         5. Sąd Koleżeński po ogłoszeniu orzeczenia może wystąpić z wnioskiem o skreślenie lub wykluczenie z Towarzystwa.
         6. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego możliwe jest odwołanie do najbliższego Walnego Zgromadzenia Delegatów.

          

         Rozdział VI. Oddziały i Koła Terenowe Towarzystwa.

         §  44.

         1. Oddziały Towarzystwa mogą być tworzone w miejscowościach, gdzie przynależność deklaruje przynajmniej 10 kandydatów na członków Towarzystwa.
         2. Teren działania Oddziału określa Zarząd Główny. Utworzenie Oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego.

         §  45.

         1. Władzami Oddziału są:
         2. Walne Zgromadzenie Oddziału.
         3. Zarząd Oddziału.
         4. Komisja Rewizyjna Oddziału.

          

         1. Walne Zgromadzenie Oddziału.

         §  46.

         1. Walne Zgromadzenie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału raz na rok.
         2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Oddziału zwołuje Zarząd oddziału z własnej inicjatywy lub na wniosek 1/5 członków Oddziału, albo też na żądanie Komisji Rewizyjnej lub Zarządu Głównego.
         3. O miejscu, czasie i porządku dziennym Zarząd Oddziału zawiadamia przynajmniej na tydzień przed terminem.
         4. Do posiedzeń Walnego Zgromadzenia Oddziału stosują się odpowiednio zapisy § 27, ust. 2, 3, 4.

          

         §  47.

         Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Oddziału należy:

         1. Wybór członków Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału oraz delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa, w trybie przewidzianym w § 31.
         2. Uchwalenie planu pracy i budżetu na okres następny oraz rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych za okres ubiegły.
         3. Podejmowanie uchwał w sprawie wniosków Komisji Rewizyjnej, Zarządu oraz wniosków członków, o ile zgłoszono je na piśmie przynajmniej na trzy dni przed terminem zgromadzenia, lub jeśli zgromadzenie dopuści do ich zgłoszenia w trakcie obrad.
         4. Rozpatrywanie skarg i zażaleń członków na Zarząd Oddziału.
         5. Załatwianie innych spraw powierzonych przez Zarząd Główny.
         6. Podejmowanie uchwał w sprawie wniosku o rozwiązanie Oddziału.

         §  48.

         1. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału może być: zwyczajne lub nadzwyczajne.
         2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału, przypadające w roku zwołania Walnego Zgromadzenia Delegatów powinno być zwołane najpóźniej na 2 tygodnie przed tym Zgromadzeniem.
         3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:
         4. z własnej inicjatywy,
         5. na żądanie Zarządu Głównego,
         6. na żądanie Komisji rewizyjnej Oddziału,
         7. na pisemny wniosek co najmniej 1/5 członków Oddziału.
         8. Zarząd oddziału zwołuje Walne Zgromadzenie członków Oddziału w ciągu 21 dni od daty otrzymania wniosku lub żądania.
         9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków Oddziału obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których rozpatrzenia było zwołane.
         10. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia członków Oddziału Zarząd zawiadamia wszystkich członków Oddziału oraz Zarząd Główny co najmniej na dwa tygodnie przed terminem.

         §  49.

         1. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału może podejmować uchwały, jeżeli uczestniczy w nim przynajmniej połowa członków Oddziału.
         2. W razie braku quorum Zarząd Oddziału wyznaczy nowy termin Walnego Zgromadzenia, które może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych członków.
         3. Uchwały Walnego Zgromadzenia Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów, z wyjątkiem przypadków, w których statut stanowi inaczej. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego.
         4. Do podjęcia uchwały w sprawie wniosku o rozwiązanie Oddziału wymagana jest większość 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Oddziału.

         §  50.

         1. Uchwały Walnego Zgromadzenia członków Oddziału winny być w ciągu 14 dni podane do zatwierdzającej wiadomości Zarządu Głównego.
         2. Zarząd Główny może uchylić uchwałą Walnego Zgromadzenia Oddziału, jeśli jest ona niezgodna ze statutem lub grozi poważną szkodą materialną lub moralną. Oddziałowi przysługuje wtedy prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zgromadzenia Delegatów.
         3. Rozwiązanie Oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego podjętej bądź z jego inicjatywy, bądź na wniosek Walnego Zgromadzenia członków Oddziału.

          

         1. Zarząd Oddziału.

         §  51.

         1. Zarząd Oddziału składa się z od 3 do 4 członków, wybranych przez walne Zgromadzenie Oddziału na przeciąg czterech lat.
         2. Zarząd Oddziału wyłania ze swego grona prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

         §  52.

         Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

         1. Realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów, Zarządu Głównego i Walnego Zgromadzenia członków Oddziału.
         2. Zwoływanie walnych Zgromadzeń członków Oddziału.
         3. Organizacja posiedzeń naukowych, odczytów, wykładów itp., w tym również na zlecenie Zarządu Głównego.
         4. Składanie Zarządowi Głównemu sprawozdań z działalności statutowej
         5. Przedkładanie Zarządowi Głównemu wniosków w sprawach przyjęcia i wykluczenia członków Towarzystwa.
         6. Realizowanie celów statutowych Towarzystwa na terenie działania Oddziału.
         7. Przedkładanie Zarządowi Głównemu wszelkich wniosków w sprawie działalności Towarzystwa.

         §  53.

         1. Zebrania Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy do roku.
         2. Do ważności uchwał konieczna jest obecność przynajmniej 3 członków Zarządu, w tej liczbie prezesa lub jego zastępcy (w wypadku zarządów liczniejszych – przynajmniej połowa członków zarządu).
         3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
         4. Do posiedzeń Zarządu Oddziału stosują się odpowiednio zapisy § 27, ust. 2, 3, 4.

          

         §  54.

         1. Na wniosek co najmniej 5 członków PTK Zarząd Oddziału lub Zarząd Główny może powołać koło terenowe.
         2. Koła terenowe są powoływane i rozwiązywane na mocy uchwały Zarządu Oddziału lub Zarządu Głównego zwykłą większością głosów.
         3. Koła terenowe nie mają osobowości prawnej, a ich członkowie podlegają takim samym prawom i obowiązkom jak inni członkowie Towarzystwa.
         4. Działalność kół podlega kontroli Zarządu Oddziału lub Zarządu Głównego i jest wykazywana w jego sprawozdaniach.
         5. Koła terenowe na ogólnym zebraniu członków dokonują wyboru przewodniczącego na kadencję czteroletnią.
         6. Komisja Rewizyjna Oddziału.

         §  55.

         1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie Oddziału na przeciąg kadencji.
         2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału i trybu jej działania mają zastosowanie §§ 40,41,42.
         3. Komisja Rewizyjna Oddziału udziela Zarządowi Oddziału absolutorium z działalności statutowej.

          

         Rozdział VII. Sekcje problemowe.

         §  56.

         1. Towarzystwo może powoływać:
         2. Sekcje problemowe zajmują się realizowanie statutowych celów Towarzystwa w odniesieniu do wyodrębnionej problematyki wiedzy o kulturze, jej działów lub sposobów jej popularyzowania.
         3. Na pisemny wniosek co najmniej 5 członków Zarząd Główny może powołać sekcje problemowe i zatwierdzić zakres ich działania.
         4. Sekcja problemowa na ogólnym zebraniu członków dokonuje co 4 lata wyboru Zarządu sekcji w składzie: przewodniczący i co najmniej 2 członków.
         5. Sekcja działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Zarząd Główny.
         6. W przypadku nieprzejawiania działalności przez okres co najmniej dwóch lat Zarząd Główny może podjąć uchwałę o rozwiązaniu sekcji.
         7. Sekcje przy Oddziałach kierują się tymi samymi wytycznymi jak w ust. l, z tym, że w miejsce Zarządu Głównego wchodzi Zarząd oddziału.

         Rozdział VIII. Majątek i fundusze Towarzystwa.

         §  57.

         Majątek Towarzystwa stanowią: Nieruchomości, ruchomości i fundusze.

         §  58.

         Na fundusze składają się:

         1. Wpływy ze składek członkowskich.
         2. Subwencje udzielane przez instytucje państwowe i społeczne.
         3. Zapisy i darowizny.
         4. Dochody z majątku Towarzystwa.
         5. Przychody z działalności Towarzystwa.

         §  59.

         Zobowiązania majątkowe i finansowe Towarzystwa reguluje § 40.

         §  60.

         W zakresie prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości obowiązują Towarzystwo przepisy państwowe.

          

         Rozdział IX. Zmiany statutu i rozwiązanie Towarzystwa.

         §  61.

         Uchwałą w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Delegatów większością 2/3 głosów osób uprawnionych do głosowania.

         §  62.

         1. Uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Walne Zgromadzenie Delegatów większością 2/3 głosów osób uprawnionych do głosowania.
         2. Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa określa sposób jego likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek.
         3. Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa, w części dotyczącej przeznaczenia majątku, wymaga zatwierdzenia przez sąd rejestrowy.

          

         Rozdział X. Postanowienia końcowe.

         §  63

         1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.
         Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze
         Krakowskie Przedmieście 26/28
         00-927 Warszawa
         nr KRS: 0000136461
         NIP: 525-24-09-033
         REGON: 141110015
         Bank Pekao SA, Oddz. w Krakowie
         Rynek Główny 47, 30-960 Kraków
         nr konta: 44 1240 4650 1111 0000 5158 0869

         Kontakt:

         zarzad@kulturoznawstwo.org.pl

         prezes.ptk@gmail.com

         sekretarz.i.skarbnikptk@gmail.com

         Na stronie wykorzystano fotografie
         Michała Lewandowskiego
         LEWANDOWSKI PHOTOGRAPHY