Publikacja: cze 7, 2019
Zaproszenie na konferencję: Kulturowe odpowiedzi na kryzysy miejskie
Poznań 18-19 października 2019

Zakład Kulturowych Studiów Miejskich Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

oraz Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego

zapraszają do udziału w konferencji

KULTUROWE ODPOWIEDZI NA KRYZYSY MIEJSKIE

Poznań, 18-19 października 2019

Rada naukowa:

Prof. dr hab. Ewa Rewers, dr hab. prof. UWr Dorota Wolska, dr hab. prof. UWr Renata Tańczuk,
dr hab. Magdalena Matysek-Imielińska, dr hab. Agata Skórzyńska, dr hab. Małgorzata Nieszczerzewska,
dr Jadwiga Zimpel, dr Piotr Juskowiak, dr Piotr Jakub Fereński, dr Rafał Nahirny, mgr Joanna Pankau,
mgr Franciszek Chwałczyk, mgr Mateusz Nowacki

Zespół organizacyjny: Zakład Kulturowych Studiów Miejskich IK UAM Poznań

Kryzysy miejskie przejawiają się na dwa różne sposoby. Mogą mieć źródła w procesach intensyfikującej się
urbanizacji. Mogą mieć także pozamiejskie przyczyny, lecz to w miastach ogniskują się ich najpoważniejsze
skutki. Do najlepiej rozpoznanych w historii kryzysów (politycznych, ekonomicznych, demograficznych)
dochodzą dziś nowe: kryzys klimatyczny, kryzys migracyjny, kryzys legitymizacji w polityce miejskiej,
kryzysy identyfikacji i przynależności, kryzys wizji rozwoju, kryzys decyzyjności, partycypacji czy praw,
kryzys w relacjach miasto a państwo i struktury międzynarodowe, wreszcie kryzys kompetencji
niezbędnych do życia w miastach. Tradycyjne sytuacje kryzysowe zwykło się wyjaśniać w kategoriach
ekonomicznych, socjologicznych czy politologicznych, nie doceniając ich charakterystyk kulturowych.
Nie wszystkie kryzysy oraz ich źródła zostały jeszcze rozpoznane z perspektywy kulturowej. Po pierwsze –
to właśnie kultura może być jednym ze źródeł, jak w wypadku miękkich modeli rozwoju miejskiego czy
niewydolnych ekonomii symbolicznych, które zamiast remedium, okazują się zasłoną dymną
rzeczywistych problemów. Po drugie jednak – to przede wszystkim w kulturze artykułują się dziś
odpowiedzi na doświadczenie kryzysu. Często także to ona jest głównym źródłem rozwiązań. Kultura
występuje zatem w różnych rolach, o które chcemy zapytać.

Powoduje to, że pilnej dyskusji wymagają również sposoby badania miasta. Tradycji badań nad miastami,
dyscyplin i subdyscyplin jest wiele. Ich przedstawiciele, skupieni na własnych standardach naukowości,
mało na ogół wiedzą o tym, co proponują sąsiedzi. Tzw. teoria miejska w XXI wieku staje się hybrydą
konstruowaną z wielu, niejednokrotnie wykluczających się lub zwalczających założeń do tego stopnia, że
orientacja w tym gąszczu wymaga coraz bardziej rozbudowanej wiedzy. Poruszamy się wśród różnych
ontologii i założeń ontycznych, poszukujemy niesprzecznych z nimi epistemologii obejmujących swoim
zasięgiem coraz bardziej złożone procesy, wydarzenia, projekty. Uspołecznienie wiedzy o dynamice
miejskości wyłania nowych uczestników dyskusji o kryzysach miejskich: aktywistów miejskich,
dziennikarzy, artystów, itd.

Uważamy zatem, że warto sformułować główne problemy i pokazać najbardziej obiecujące propozycje
rozwiązań obejmujących wszystkie poziomy miejskości: poczynając od nowych praktyk artystycznych,
architektonicznych, projektowych czy lokalnych praktyk mieszkańców miast, uwzględniając również nowe
epistemologie i pragmatyczne sojusze międzydyscyplinarne.
Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli wszystkich dyscyplin czyniących przedmiotem badań
miasta, procesy urbanizacji, tereny zurbanizowane, urbanocen, podmioty miejskie, itp. Proponujemy
przyjęcie perspektywy kulturowej, przekraczającej podziały, o których wyżej mowa. Po pierwsze dlatego,
że w porównaniu z perspektywą ekonomiczną, geograficzną, społeczną wydaje się ona nadal zbyt słabo
rozwinięta. Po drugie dlatego, że kryzysy miejskie, z którymi mamy do czynienia w XXI wieku, trudno
rozwiązywać abstrahując od przekazów i zmian kulturowych.

Pytania i obszary tematyczne, które dołączamy do zaproszenia, pokazują również jak dalece zmieniły się
w ostatnich latach studia kulturowe, nie zacierając jednocześnie swego emancypacyjno-progresywnego
charakteru. Sformułowane przez nas pytania dotyczą zarówno źródeł kryzysów miejskich, jak i strategii
antykryzysowych. Oba te wymiary chcemy poddać pod dyskusję:

 1. Miękkie modele zmiany miejskiej – źródła kryzysów czy ich rozwiązania?
 2. Czy miejskie ekonomie symboliczne wyczerpują się?
 3. Czy istnieje potrzeba kulturalizacji prawa do miasta?
 4. Jakie miejskie kompetencje są dziś potrzebne?
 5. Dla kogo jest miejsce w przestrzeni miejskiej: metropolitalni „inni” (klasa, etniczność, wiek,
  płeć), ruchliwe podmioty, nowe lokalności?
 6. Jak miasta odpowiadają na kryzys klimatyczny?
 7. Procesy miejskie a światowy ekosystem (antropocen, kapitałocen, urbanocen…)?
 8. Jak na fragmentację miast odpowiadają architektura uzdrawiająca i design holistyczny?
 9. Dokąd zmierza miejski techno-rozwój?
 10. Czy artystyczne strategie antykryzysowe są skuteczne?
 11. Teorie miejskie – kryzys czy nadprodukcja?
 12. Jaki jest potencjał a jakie słabości nowych ontologii w badaniach miejskich?

Przewidujemy 20-minutowe wystąpienia. Zgłoszenia wraz z tytułem, afiliacją oraz abstraktem (do 1000 znaków) prosimy
przesyłać do 1 września 2019 na adres kryzysy.miejskie@gmail.com

Termin akceptacji abstraktów: 10 września 2019.
Przewidujemy 20-minutowe wystąpienia. Zgłoszenia wraz z tytułem, afiliacją oraz abstraktem (do 1000 znaków) prosimy
przesyłać do 1 września 2019 na adres kryzysy.miejskie@gmail.com
– dla pracowników naukowych: 300 zł
– dla doktorantów i niezależnych badaczy: 150 zł
Termin wpłaty: 30 września 2019 (na podany w późniejszym terminie numer konta).
Opłata obejmuje materiały konferencyjne oraz catering podczas konferencji. Nie obejmuje kosztów podróży oraz noclegów.
Zainteresowanym oferujemy jednakże informację na temat bazy hotelowej w Poznaniu. Przewidujemy również publikację
wybranych tekstów pokonferencyjnych.
Opłata konferencyjna wynosi:
Miejsce konferencji: Instytut Kulturoznawstwa UAM (Kampus Ogrody), ul. Szamarzewskiego 89, 60-658 Poznań

DO POBRANIA
Karta zgłoszeniowa
Call for papers (pdf)