Szanowny  Pan

Prof. dr hab. Piotr Gliński

Wiceprezes Rady Ministrów

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W dn. 25 kwietnia br. ze stanowiska p.o. dyrektora Muzeum Sztuki w Łodzi odwołany został wieloletni dyrektor tej placówki, Jarosław Suchan, a na to stanowisko powołany został ze skutkiem natychmiastowym Pan Andrzej Biernacki. Tryb podjęcia decyzji przez organ prowadzący, jakim jest MKiDN oraz Urząd Marszałkowski województwa łódzkiego – bez konsultacji z Radą do spraw Muzeów, Radą Muzeum działającą przy Muzeum Sztuki w Łodzi i jego zespołem, budzi głębokie zaniepokojenie.

Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze, do którego kompetencji należy opiniowanie funkcjonowania instytucji kultury i organizacji życia kulturalnego w Polsce, konsekwentnie opowiada się za tym, by nominacje na stanowiska dyrektorskie państwowych i samorządowych instytucji kultury były przeprowadzane w trybie otwartego konkursu. Tylko taki tryb pozwala na merytoryczną ocenę kompetencji kandydatów i ich programów, jednocześnie stawiając przed kandydatami wymóg sformułowania wizji działania powierzanej im in spe instytucji. Wiemy, że taki właśnie otwarty, transparentny tryb postępowania najlepiej służy dobru publicznemu, rozwojowi publicznych instytucji kultury i ich prawidłowemu funkcjonowaniu.

Nie są dla nas jasne przyczyny zdymisjonowania Jarosława Suchana. Nie zostały one podane do wiadomości publicznej. Natomiast postać nowego p.o. dyrektora Muzeum Sztuki Andrzeja Biernackiego budzi zaskoczenie w kręgach muzeologicznych i w szeroko rozumianym środowisku kulturoznawczym, ponieważ nie jest to osoba kojarzona z jakąkolwiek działalnością muzealniczą i nie posiada doświadczenia w zarządzaniu instytucją publiczną. Nie jest pewne czy obecny p.o. dyrektora spełnia wymogi ustawowe, związane z tym stanowiskiem: czy jako artysta plastyk posiada wykształcenie adekwatne do zakresu gromadzonych przez muzeum zbiorów, a także czy prowadzona przez niego działalność komercyjna na rynku sztuki nie pozostaje w sprzeczności z zapisami ustawy (art. 34, Ustawa o Muzeach z dn. 21 listopada 1996). Chcielibyśmy podkreślić, że łódzkie Muzeum ma status jednostki naukowo-badawczej, prowadzi badania nad kolekcją i zasobami archiwalnymi, oraz projekty we współpracy z ośrodkami akademickimi. Nadzorowanie tego rodzaju działań wymaga wiedzy i kompetencji.    

Muzeum Sztuki w Łodzi, utworzone m.in. w oparciu o dar awangardowej kolekcji grupy „a.r.”, powstało dzięki wspólnemu zaangażowaniu artystów i władz lokalnych – polityków i społeczników, którzy nie we wszystkim byli jednomyślni, ale działali w poczuciu publicznej misji, w przekonaniu że rozwój nowoczesnych społeczeństw wymaga istnienia niezależnych, wspieranych przez państwo instytucji kultury. Począwszy od pierwszego dyrektora tej placówki, dra Mariana Minicha, kolejni dyrektorzy przyjmowali, że celem łódzkiego muzeum jest prezentowanie i badanie nowoczesnej sztuki polskiej w kontekście sztuki światowej. Międzynarodowe kontakty i międzynarodowa wymiana były podtrzymywane także w trudnych politycznie i ekonomicznie okresach. Przyczyniały się one do budowania prestiżu Muzeum oraz do zwiększenia rozpoznawalności polskiej sztuki za granicą. Wierzymy, że jest to wartość, której nie można zmarnować i roztrwonić.

W związku z powyższym apelujemy do Pana Wicepremiera, by wspólnie z Marszałkiem województwa łódzkiego zorganizował otwarty i transparentny konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum Sztuki w Łodzi, by nie przedłużać obecnego stanu dezorientacji i niepewności.   

Zarząd Główny

Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego