Publikacja: lut 22, 2017
Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego w sprawie finansowania Programu „Bardzo Młoda Kultura”
Zarząd Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego wyraża poparcie dla apelu Forum Kraków oraz innych instytucji i organizacji o utrzymanie na dotychczasowym poziomie finansowania programu „Bardzo Młoda Kultura”, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury.
„Bardzo młoda Kultura” to pierwszy po 1989 roku program systemowego wsparcia edukacji kulturowej oraz współpracy instytucji kultury i instytucji oświatowych w tym zakresie. Obejmuje on szereg działań, przyczyniających się do podnoszenia kompetencji kulturowych dzieci i młodzieży, ale także rozwijających kompetencje animatorów kultury, twórców i nauczycieli. W ramach programu prowadzone są działania szkoleniowe, badawcze, publikacyjne, a dzięki redystrybucji środków finansowych możliwa jest realizacja nowatorskich przedsięwzięć edukacyjnych, opartych na współpracy animatorów kultury, artystów i nauczycieli.
Program realizowany jest przez lokalnych operatorów w szesnastu województwach w Polsce, a jego głównym celem jest wspieranie dobrych projektów edukacyjnych w określonym kontekście lokalnym, często poza dużymi ośrodkami miejskimi i centrami kulturalnymi. W ten sposób program zmierza do wsparcia mniejszych środowisk i instytucji, zaangażowanych w działalność edukacyjno-kulturową. W ciągu pierwszego tylko roku realizacji „BMK” przy udziale 600 instytucji z całego kraju zrealizowano 300 cykli szkoleniowych (udział wzięło w nich 2000 nauczycieli, animatorów oraz edukatorów). Sfinansowano prawie 200 projektów edukacyjnych, w których wzięło udział prawie 9000 uczestników, przede wszystkim dzieci i młodzieży.
Jako kulturoznawcy bardzo dobrze zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest podnoszenie kompetencji kulturowych wśród dzieci i młodzieży. Wiemy też, że kwestia ta w Polsce nieczęsto była przedmiotem systemowego, zakrojonego na szeroką skalę, wsparcia. Obawiamy się, że zmniejszenie funduszy na ten, bardzo ważny program, który ową systemową lukę miał wypełniać, uniemożliwi realizację jego bardzo istotnych celów.
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego