Memosfera. Wprowadzenie do cyberkulturoznawstwa
Magdalena Kamińska
Galeria Miejska Arsenał 2018
Celem monografii “Memosfera. Wprowadzenie do cyberkulturoznawstwa” jest sformułowanie i omówienie autorskiej propozycji teoretyczno-metodologicznej dotyczącej kulturoznawczego badania cyberkultury.

W wymiarze teoretycznym została ona oparta na założeniach społeczno-regulacyjnej koncepcji kultury (tu przede wszystkim poznawczo-aksjologiczne rozumienie pojęcia kultury oraz interpretacja relacji między kulturą a partykularnymi kulturami, podkulturami i sferami kultur), uzupełnionych o ustalenia studiów nad komunikacją międzykulturową (rola konfliktu w komunikacji). W perspektywie metodologicznej natomiast bazuje na rozwiniętej na gruncie etnologii koncepcji languakultury i powiązanej z nią propozycji skoncentrowania badań wokół rich points sformułowanej przez Michaela Agara. Pierwszy rozdział książki zawiera szczegółowe omówienie tej propozycji, a kolejne stanowią studia przypadków ilustrujących możliwości jej aplikacji.